فندقی

مهمترین پسته تجاری ایران و سازگار از نظر آب و هوایی که در تمام نقاط پسته خیز ایران کشت می شود، ارتفاع درخت تا 3 متر می رسد زود رس و سال آوری متوسطی دارد و معمولاً دو هفته اول شهریور آماده برداشت است.

Product Spesifications

Parameters Descriptions

Related Products