پاکزادی

میوه یکدست، خوش فرم و خوش مغز بودن عامل محبوبیت این پسته می باشد، در ظاهر شبیه پسته کله قوچی است و دیر گل و دیر رس می باشد.

Product Spesifications

Parameters Descriptions

Related Products